• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

الزامات فنی در طراحی مخازن جایگاه توزیع سوخت سیار کانتینری

الزامات فنی در طراحی مخازن جایگاه توزیع سوخت سیار کانتینری 769 560 فناوران نفت ابزار


الزامات فنی در طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینری

الزامات فنی در طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینری را در ادامه با یکدیگر بررسی می نماییم:

 • مخزن ذخیره سازی سوخت از نوع افقی و یا سطح مقطع مدور(دایره یا بیضی) باشد.
 • مخزن باید از نوع دوجداره، جداره داخلی از جنس STAINLESS STEEL 316 و جداره بیرونی از جنس Carbon Steel مطابق استاندارد UL2080 ، UL142 ،UL2085 باشد.
 • ضخامت جداره داخلی و خارجی مخزن براساس استانداردهای مهندسی تعیین گردد و در هر حالت جداره خارجی می بایست به نحوی اجرا و ساخته شود که آزمایشات مربوطه به شکست ها و ضربات فیزیکی مندرج در استاندارد UL142 را دارا باشد.
 • رعایت حداقل یک میلیمتر از ضخامت ورق بدنه مخزن به عنوان ضریب خورندگی در محاسبه و طراحی مخزن الزامی است.
 • فاصله بین دو جداره مخزن می بایست حداقل 7 سانتیمتر باشد و این فاصله با دو عایق متوالی یکی به عنوان عایق ضد آتش Flame Shield(حدود 5/3 سانتیمتر) و دیگری به عنوان عایق گرمایی Fire Guard(حدود 5/3 سانتیمتر) پر شود.
 • نصب Emergency Vent بر روی مخزن الزامیست(محاسبات بر اساس مخزن رومیزی و افقی مطابق استاندارد UL142 و متناسب با ظرفیت مخزن).
 • مخزن مجهز به تجهیزات دیپ گیری از بالا باشد و راهرو دسترسی در سطح فوقانی جایگاه بگونه ای طراحی گردد که تردد ایمن کارکنان مهیا گردد.
 • تمامی دریچه های بازدید باید در سطح بالایی مخزن تعبیه گردند.
 • جوشکاری مخزن، لوله ها و اتصالات براساس استاندارد AWS و ASME انجام گردد.
 • کلیه جوشکاری ها باید توسط جوشکاران کددار و ماهر انجام و سازنده موظف به ارائه گواهینامه معتبر جوشکاران و همچنین ارائه دستورالعمل های WPS/PQR و کلیه تست ها مطابق استاندارد مطرح شده در شرح مشخصات بند 1-2 انجام شود.
 • جداره بیرونی مخزن، لوله ها و کلیه سطوح داخلی و بیرونی کانتینر طبق استاندارد IPS با در نظر گرفتن(شرایط بحرانی اتمسفری و بیشترین سرعت خوردگی) با سیستم 7G به شرح ذیل رنگ آمیزی شود:
  • آماده سازی به روش Blasting با درجه زنگ زدایی با سرباره مس مورد تایید
  • اعمال 75 میکرون رنگ آستری اتیل سیلیکات روی
  • اعمال 155 میکرون رنگ میانی اپوکسی پلی آمید
  • اعمال 50 میکرون رنگ پلی اورتان الیفاتیک / جمعاً 280 میکرون
جایگاه سوخت کانتینری