• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


پمپ بنزین سریع النصب

محصول : پمپ بنزین سریع النصب

کارفرما : پتروآیریک – آزاد راه غدیر

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

پمپ بنزین سریع النصب - آزاد راه غدیر