• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


پمپ بنزین کوچک شهری

محصول : پمپ بنزین کوچک شهری بندر عباس (کنار گذر)

کارفرما : استان بندر عباس

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر

پمپ بنزین کوچک شهری بندر عباس