• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864

دستگاه بوم و ستون جوش زیرپودری

محصول : دستگاه بوم و ستون جوش زیرپودری

کارفرما : واحد فلزکاری و ورقکاری

سال اجرا :

fna-portfolio-project-7-2