• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 09120394845 - 03195011864


جایگاه سوخت کوچک شهری

محصول : جایگاه توزیع سوخت کوچک

( کنارگذر ) شهری / 17 جایگاه

کارفرما : برند پتروآیریک – اصفهان

سال اجرا : 1394

ظرفیت مخزن : 47000 لیتر بنزین معمولی + 30000 لیتر بنزین سوپر

fna-portfolio-project-21