• فروش و بازرگانی (ارتباط مستقیم) : 45-09120394843 - 03195011864


جایگاه سوخت سنتی

محصول : جایگاه سوخت باقری

کارفرما : اختصاصی باقری – یاسوج

سال اجرا : 1390

ظرفیت مخزن :

fna-portfolio-project-4
fna-company-main-logo-color

اصفهان – کیلومتر 22 جاده نایین – روبروی
شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه
شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار

شماره تماس:  45-09130394843

شماره تماس: 4 – 03195011861